Adatvédelmi (adatkezelési) tájékoztató

Jelen tájékoztató célja az adatvédelmi szabályok betartása, a vonatkozó jogok érvényesítésének és kötelezettségek teljesítésének elősegítése, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény(a továbbiakban: törvény) rendelkezéseinek betartása. Magyar Eurovíziós Fanklub Egyesület (továbbiakban: MEF) kiemelt célja, hogy a felhasználó, illetve érintett vonatkozó jogai a lehető legteljesebb mértékben érvényesülni tudjanak. A MEF mint adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintettet az adatkezelési elvekről és az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről.

Jelen tájékoztató a www.magyarescfanklub.hu honlap üzemeltetése során megszerzett és kezelt adatokra vonatkozik. A jelen tájékoztatót a MEF a www.magyarescfanklub.hu honlapon tette közzé, ahol az „Adatvédelmi tájékoztató” menüpontban található. Jelen tájékoztató visszavonásig hatályos.A MEF jelen tájékoztatót egyoldalúan módosíthatja, a mindenkori tájékoztató a www.magyarescfanklub.hu honlapon érhető el. A tájékoztató módosításáról a MEF a  www.magyarescfanklub.hu  honlapon közzétett közleményben ad tájékoztatást, a tájékoztató módosításának hatályba lépését megelőző legalább 1 nappal.

Az adatvédelemmel összefüggő fontosabb fogalmak értelmezése a törvény alapján

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret – valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Az e-mail cím is személyes adat!
Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat; az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja (tehát, aki az érdemi döntéseket meghozza, de a saját cégen belüli adatfeldolgozás is adatkezelői minőség).
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.
Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi (tehát, a műszaki jellegű feladatokat elvégző személy, viszont a saját cégen belüli adatfeldolgozás adatkezelő).
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.Jelen tájékoztatóban az érintett adatai kezelésével kapcsolatos, a törvény által előírt minden információt meg kívánunk adni.

A weboldal fenntartójának adatai

Magyar Eurovíziós Fanklub Egyesület
Székhely: 1067 Budapest, Podmaniczky utca 43.
Elnök neve: Vámos Tamás
Nyilvántartási szám: 01-02-0016029
E-mail cím: info@magyarescfanklub.hu
Weboldal címe: www.magyarescfanklub.huA MEF honlapjainak a használata nincs regisztrációhoz kötve, a honlapok szokásos használatával kapcsolatban személyes adat kezelésére nem kerül sor. A szerverek automatikusan rögzítik a honlapra látogatók IP címét, de azt a MEF semmilyen módon nem köti a felhasználó személyéhez.A böngészés gördülékenyebbé tétele érdekében az oldalon ún. „sütiket” (cookie) használunk. A süti egy betűkből és számokból álló kisméretű fájl, amelyet a felhasználó böngészője tárol. A sütik segítségével jegyzi meg a weboldal pl. a személyes beállításokat, így a következő látogatások alkalmával ezeket nem kell ismét beállítani. A sütik alkalmasak személyes azonosító adatok tárolására is, de kizárólag olyan adatokhoz férnek hozzá, amelyeket a felhasználó maga ad meg.A MEF honlapjain nem jelentet meg reklámokat, ezért nem követi a látogatók érdeklődési körét, nem célja személyre szabott reklámok megjelentetése.
Az Egyesület hírlevele csak a Tagok számára érhető el, mivel az a Tagokkal való kommunikáció elsődleges és hivatalos eszköze. A tagsági jogviszony megszűnése esetén a leiratkoztatás 1 héten belül megtörténik.Meghatározott esetekben a MEF honlapján keresztül személyes adatok kezelésére is sor kerül.

Az adatkezelés céljai

 • Tagnyilvántartás, amire a Polgári Törvénykönyvről szóló, 2013. évi V. törvény kötelezi az egyesületet
 • Tagokkal történő kapcsolattartás biztosítása
 • Az egyesület által szervezett rendezvényeken, szavazásokon való részvételhez szükséges adatok átmeneti tárolása. A tagsági jogviszonnyal nem rendelkező résztvevők esetében ezek az adatok az esemény (rendezvény vagy szavazás) végeztével azonnal törlésre kerülnek.

Az adatkezelés jogalapja: A MEF honlapjain keresztül történő bármely adatszolgáltatás önkéntes, az adatok kezelése az érintett erre vonatkozó akaratának, jelen tájékoztató ismeretében tett, határozott kinyilvánítása (hozzájárulása) alapján történik.Az érintett a hozzájárulásával nyilatkozik arról, hogy az Adatvédelmi tájékoztatót előzetesen megismerte és a hozzájárulását annak ismeretében adta meg. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor visszavonható vagy módosítható, az érintett kérheti adatai módosítását, zárolását vagy törlését az info@magyarescfanklub.hu e-mail címen vagy postai úton a 1067 Budapest, Podmaniczky utca 43. címen.

Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személye

Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra az Elnökség tagjai jogosultak.

Kik és milyen céllal ismerhetik meg az adatokat?

 • a MEF tagjainak meghívása esetén, a rendezvényt szervező kérésének megfelelő személyes adatok átadásra kerülnek a részt venni kívánók kifejezett jóváhagyásával
 • a nemzetközi OGAE hálózat annak tagnyilvántartásához, a tagok kifejezett hozzájárulása után megkapja pl. a MEF tagjainak nevét, születési dátumát és e-mail címét, mely adatkörök törlése a tagsági jogviszony megszűnése után a nemzetközi OGAE vonatkozó szabályzata alapján, illetve az érintett kifejezett kérése esetén megtörténik

Az adatkezelés időtartama

Az adatokat a cél megvalósulásáig tároljuk, és az érintett kérésére töröljük.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a MEF-től az adatkezelés vonatkozásában, az alábbi elérhetőségen: info@magyarescfanklub.hu
Tájékoztatás kérése: az érintett annak érdekében, hogy meggyőződhessen adatai helyességéről és az adatkezelés jogszerűségéről, bármikor kérelmezheti információs önrendelkezési joga alapján a személyes adatainak kezeléséről való tájékoztatást. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, kérelemre írásban az adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.
Adathelyesbítés kérése: az érintett bármikor kérelmezheti az adatai helyesbítését, ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. Az érintett a valótlan adat megjelölésével és a helyes adat adatkezelő részére történő megküldésével egyidejűleg kérheti adatai helyesbítését. Az adatkezelő a helyesbítést a kérelem beérkezését követően haladéktalanul, de maximum 10 munkanapon belül helyesbíti.
Adattörlés kérése: az érintett bármikor kérelmezheti adatai törlését. Ebben az esetben az adatkezelő az adatokat törli, és az adatokat felismerhetetlenné teszi oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges. A személyes adatot törli, ha a kezelése jogellenes; az érintett kéri; az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható; az adatkezelés célja megszűnt; az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. Az érintett kérésére vagy bármely más törvényi indok alapján az adatkezelő az erre vonatkozó kérelem beérkezését/jogi tény bekövetkeztét követően haladéktalanul, de maximum 10 munkanapon belül az érintett adatot törli.
Zárolás kérése: az érintett bármikor kérelmezheti adatai zárolását. Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot az adatkezelő kizárólag addig kezelheti, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatkezelő az érintett kérésének beérkezését követően haladéktalanul, de maximum 15 napon belül zárolja az érintett adatot.
Tiltakozás személyes adat kezelése ellen: A tiltakozás az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt haladéktalanul írásban tájékoztatja.Az érintettet jogsérelem esetén a törvény és a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján keresetlevél benyújtásával bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívüli eljárásban hoz határozatot. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.Az érintett jogai érvényesítésével összefüggésben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulhat jogorvoslatért.
A Hatóság elérhetősége
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: http://naih.hu
Kártérítés és sérelemdíj iránti igény benyújtása: Amennyiben az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni, illetve személyiségi jogsértés esetén az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott károkért is.

Az Egyesület a tagjairól a tagsági jogviszony fennállása alatt, a Tagjegyzékben az alábbi adatokat tartja elektronikusan nyilván:

 • Név, születési név, születési dátum, nem
 • Lakcím, postacím, telefonszám, email cím
 • Foglalkozás (opcionálisan)
 • Más OGAE klubokkal létesített tagsági jogviszony esetén: a klub neve és a tagság elsődlegessége
 • Aktuális évi tagdíj befizetésének állapota
 • OGAE igazolvány száma (ha van) és az ehhez használt igazolványkép
 • Személyazonosításra alkalmas okmány száma és típusa
 • Az Egyesület tagjainak neve megjelenhet az Egyesület honlapján.

Az Egyesület által szervezett Eurovíziós Tábor résztvevőiről annak végéig az alábbi adatokat tárolja:

 • Név, nem, születési dátum
 • Személyazonosításra alkalmas okmány száma és típusa
 • Email cím, telefonszám, lakcím, ország
 • Étel- és gyógyszerérzékenység, allergia (opcionális)
 • OGAE tagsággal való rendelkezés